Ungskogpleie.

Skogforvaltningen har som mål å drive aktiv ungskogpleie, med hensikt om å få en fremtidig skog av høyere kvalitet. De beste bestandene reguleres to ganger, hvor det første inngrepet foretas ved høyde på ca. 2,5 meter. Granbestand reguleres ikke i vekstsesongen, da dette kan medføre angrep av rotkjukesoppen.


Ungskogpleien blir utført av to fast innleide skogsarbeidere, som er dyktige til å ivareta flerbrukshensynet. Setter igjen kantsoner, viltbiotoper og opparbeider stier.

Tynning.

Eiendommene har en stor andel h.kl 3 og 4, dermed er tynning en aktivitet vi har prioritert de seneste årene. I vekstsesongen tynnes det bare i furubestand. Legger opp til to tynninger i de beste bestandene, mens i bestand hvor det tidligere ikke er regulert tar vi forhåndsrydding og en tynning.

Erfaringen med tynningoppleget, er at vi får en stabil skog med dype kroner som gir oss en god tilvekst. Målet med tynning, er å få bestand hvor vi i fremtiden kan satse på naturlig tilvekst.

Tynningen blir utført med bestandsgående maskin, av entrepenør med fast avtale.

Sluttavvirkning.

Vi har fast innleid entreprenør som utfører sluttavvirkningene på de forskjellige eiendommene. Avvirkningene blir utført som flatehogst, med stor vekt på vilt og miljøhensyn som bilde under viser. Vi har også fått godkjent og utført vedlikehold av en tiurleik.