Nordfjeld Gård

Nordfjeld Gård eies av Hans Rasmus Astrup.
Stedet ligger naturskjønt til i Eidskog Kommune. Bestående av ca 40.000 mål skog .
Hovedhuset og stabburet har historie tilbake til
tidlig på 1700 tallet.Nordfjeld gård har vært i
familien Stang/Astrup siden 1902. Tømmerdrift
har vært hoved næringen. I skogen finner man
gamle koier der det kunne bo opp til 30 stk tømmerhoggere .De hadde på denne tiden eget sagbruk på matrand og tømmeret ble fløytet ned
dit.

Les mer

Skogforvaltning

Eiendommer: H.R.Astrup,s skoger representerer brutto 80 239 dekar, fordelt på 7 eiendommer i 4 kommuner. Produktivt areal utgjør 70952 dekar i
følge Skog og Landskaps oversikt.
Nordfjeld skog( henvis til kart 0420 27-1) ligger i Eidskog kommune, og er den største
eiendommen. Denne skogen har halve av det produktive arealet i høg bonitets mark,
grandominert, og har stor tilvekst. Eiendommen
er godt rustet med skogsbilveier, og er lettdrevet.

Les mer

Terje i farta....